Lidé nikdy neumí a neví všechno. Nikdo není všemohoucí a vševědoucí. Ale to nevadí, pokud člověk zná náš web, který mu se vším důležitým pomůže.

Společnost

Proč je společnost vždy zaměřena na určité téma


O tom, že spoleÄnosti vždy hýbe nÄ›jaké urÄité téma, se můžeme velmi snadno pÅ™esvÄ›dÄit. StaÄí si jen vzpomenout na nÄ›kolik z poslední doby – covid, válka na UkrajinÄ›, ptaÄí chÅ™ipka, a další. Můžeme si vÅ¡ak vÅ¡imnout, že obvykle je hlavní pouze jedno téma, ostatní se tolik neÅ™eší. A když se vynoří nÄ›jaké nové, tak se na to stávající obvykle velmi rychle zapomene, aÄkoliv nebylo nijak vyÅ™eÅ¡eno.

 

jak funguje politika

 

To samozÅ™ejmÄ› není náhoda. Abychom celé situaci porozumÄ›li, je potÅ™eba se podívat, jak takováto témata vlastnÄ› vznikají. Myslet si totiž, že daná vÄ›c najednou zaÄne lidi trápit, je nesmysl, zvláštÄ› když je situace stejná již nÄ›kolik let, případnÄ› že je najednou trápit pÅ™estane, aÄkoliv se v podstatÄ› nic nezmÄ›nilo. Je tedy jasné, že příÄina musí ležet nÄ›kde jinde.

 

Tentokrát ji z velké Äásti najdeme v politice. Pokud se pozornÄ› podíváme, zjistíme, že se jedná Äasto o vÄ›ci, na kterých si nÄ›která z politických stran snaží udÄ›lat body, případnÄ› získat voliÄe. Není tedy divu, že se objevují pÅ™edevším pÅ™ed volbami, kdy politici potÅ™ebují získat co nejvÄ›tší popularitu. A upozornit na nÄ›jaký (aÅ¥ už existující Äi nikoliv) problém a nabídnout obvykle jednoduché Å™eÅ¡ení je pomÄ›rnÄ› snadnou cestou, jak si zajistit voliÄe.

 

volby nejsou vždy jednoduché

 

To vÅ¡e je samozÅ™ejmÄ› souÄástí staré známé taktiky „rozdÄ›l a panuj“. Když se budou totiž lidé soustÅ™edit na nÄ›jaký problém, pak nebudou upínat takovou pozornost například ke kauzám daného politika Äi politické strany, což se mnohým z nich může hodit. Je ted yv jejich zájmu pÅ™edhodit lidem nÄ›jakou návnadu, které se mohou chytit.

 

SamozÅ™ejmÄ› je jasné, že danou vÄ›c nelze omílat donekoneÄna. VÄ›ci, které lze na dané téma říci, se dříve Äi pozdÄ›ji vyÄerpají, a lidé zaÄnou ztrácet zájem. Proto je nutné je periodicky mÄ›nit, a to obvykle podle toho, na co chceme, aby se soustÅ™edili.

 

O tom, že to rozhodnÄ› není férová hra, není pochyb. Je to vÅ¡ak nÄ›co, co politici dÄ›lají již po staletí. A je na nás, abychom jim na to neskoÄili.

You May Also Like